تعريف کالاي جديد

از مسير سيستم ها-اطلاعات پايه-كالا و خدمات-كالا مي تواند كالاها را تعريف كنيد، جهت اطلاعات بيشتر راجع به تعريف كالا به بخش كالا در راهنما مراجعه كنيد

تعريف گروه تامين کننده

از مسير سيستم ها-خريد-اطلاعات پايه-گروه تامين كننده مي تواند گروه هاي تامين كننده را تعريف كنيد، جهت اطلاعات بيشتر راجع به تعريف گروه تامين كننده به بخش گروه تامين كننده در راهنما مراجعه كنيد

تعريف کارشناس خريد

از مسير سيستم ها-خريد-اطلاعات پايه-كارشناس خريد مي تواند كارشناسان خريد را تعريف كنيد، جهت اطلاعات بيشتر راجع به تعريف كارشناس خريد به بخش كارشناس خريد در راهنما مراجعه كنيد

تعريف نحوه خريد

از مسير سيستم ها-خريد-اطلاعات پايه-نحوه خريد مي تواند كارشناسان نحوه خريد را تعريف كنيد، نحوه خريد تعيين كننده معين حسابهاي پرداختني است، جهت اطلاعات بيشتر راجع به تعريف نحوه خريد به بخش نحوه خريد در راهنما مراجعه كنيد

تعريف تامين کننده

تامين كنندگان كساني هستند كه از آنها خريد مي كنيد يا همان فروشندگان كالا و خدمات، از مسير سيستم ها-خريد-اطلاعات پايه-تامين كنند مي تواند تامين كنندگان را تعريف كنيد، جهت اطلاعات بيشتر راجع به تعريف تامين كنندگان به بخش تامين كننده در راهنما مراجعه كنيد

ثبت استعلام قيمت

استعلام قيمت پيش فاكتورهايي هستند كه از تامين كنندگان خود دريافت مي كنيد، از مسير سيستم ها-خريد-فرم ها-استعلام مي تواند استعلامات خودرا ثبت كنيد، جهت اطلاعات بيشتر راجع به صدور استعلام به بخش استعلام در راهنما مراجعه كنيد

صدور فاکتور خريد

فاكتور خريد، فاكتورهايي هستند كه از تامين كنندگان خود دريافت مي كنيد، از مسير سيستم ها-خريد-فرم ها-فاكتور خريد مي تواند فاكتورهاي خودرا ثبت كنيد، جهت اطلاعات بيشتر به بخش فاكتور خريد در راهنما مراجعه كنيد

چاپ فاکتور خريد

فاكتور خريد ثبت شده را جهت بايگاني مي توانيد چاپ كنيد، جهت اطلاعات بيشتر به بخش فاكتور خريد در راهنما مراجعه كنيد

گزارش مرور خريد

در مسير، سيستم ها، خريد، گزارشات، مرور خريد، تمامي خريدها و برگشت خريدهاي خود را از منظري (تامين كننده، كارشناس خريد، كالا، گروه كالا و ...) در مرور خريد مي توانيد به صورت مقداري و ريالي گزارش بگيريد، اين گزارشات آماري و تحليلي هستند

گزارشات خريد

در مسير، سيستم ها، خريد، گزارشات، گزارشات آماري و تحليلي و نموداري بسيار قدرتمندي وجود دارد كه با استفاده از آنها مي توانيد تمامي نيازهاي گزارشي خود را برآورده كنيد.