تنظيمات ارزش افزوده

شامل ماليات فروش(در سالهاي اخير 9درصد)، درصد ماليات (6درصد)، درصد عوارض (3درصد)، مبلغ حد نصاب معاملات كوچك و درصد تجمعي حدنصاب معاملات كوچك كه سالانه اعلام مي شود

تعريف محصول (کالا و خدمات قابل فروش)

در اين بخش كالا يا خدماتي را كه آنرا مي فروشيد تعريف كنيد، قبل از تعريف كالا مي بايست گروه بندي كالا، واحد سنجش، برند و مدل و نوع كالا را تعريف كنيد

گروه بندي مشتريان-گروه اصلي مشتري

جهت استفاده در گزارشات آماري مشتريان خود را گروه بندي كنيد، به عنوان مثال: مغازه دارها، هايپرماركت ها، شركت هاي پخش

تعريف کارشناسان فروش

واحد فروش يكي از مهمترين واحدهايسازمان شماست، كارشناسان فروش خود را در اين مرحله تعريف كنيد، كارشناس فروش در فرمهاي عملياتي (پيش فاكتور، فاكتور) و گزارشات استفاده مي شود

ليست نمايندگان فروشي که داريد را وارد کنيد

ممكن است كه ساختار سازمان فروش شما شامل نمايندگي ها باشد، در اين بخش نمايندگان فروش خود را تعريف كنيد و از آن در فرم فاكتور و همچنين گزارشات فروش استفاده كنيد

کلاس هاي قيمتي خود را ثبت کنيد و به ازاي هر کلاس قيمت محصولات را تعيين کنيد

هر سازمان حداقل يك ليست قيمت دارد، شما مي توانيد بيش از يك ليست قيمت داشته باشيد و قيمت محصولات خود را به ازاي هر ليست تعيين كنيد

انواع نحوه فروش را تعريف کنيد

نحوه فروش حساب معين بدهكار و پيش دريافت را تعيين مي كند، مثال انواع نحوه فروش هايي كه مي توانيد تعريف كنيد: فروش عادي، فروش به همكار، فروش به شركت هاي زيرمجموعه، فروش به پرسنل و ...

پرونده مشتري

تا مي توانيد اطلاعات كاملي از مشتري ثبت كنيد، پر كردن گروه مشتري، كلاس قيمت و ترجيحا كارشناس فروش اهميت دارد

عنوان

توضيحات

عنوان

توضيحات