گروه

در اين مرحله اولين سطح از سطوح درختواره اي کدينگ حساب ها تعريف مي شود، در گروه بندي حساب ها نوع ترازنامه اي، سود و زياني يا انتظامي سرفصل تعيين مي شود

کل

سرفصل کل جهت تهيه دفتر کل مورد استفاده قرار مي گيرد، همچنين در گزارشات سطح بالاي مديريت و اخذ تراز در سطح کل مورد استفاده قرار مي گيرد

معين

حساب معين در صدور سند مورد استفاده قرار مي گيرد، برخي ويژگي ها مانند شماره و تاريخ پيگيري در اين سطح تنظيم مي شود، ارتباط معين با سطوح تفصيل به صورت شناور نيز در اين فرم مشخص مي شود

معين-انواع تفصيل

اين عمليات در فرم معين انجام مي پذيرد، در تب هاي پايين فرم معين ارتباط معين با انواع تفصيل در سطوح تفصيل 1 تا 5 قابل تنظيم است، تعداد سطح تفصيل با توجه به قفل نرم افزاري تعيين مي گردد

صدور سند حسابداري

در نرم افزار روزي نت سعي بر آن شده است که اکثر ثبت هاي حسابداري از زير سيستم ها و به صورت اتوماتيک صادر گردد، با اين وجود در صورتيکه نياز به ثبتي باشد که فرآيند تنظيم آن در زير سيستم وجود نداشته باشد، در فرم صدور سند حسابداري امکان ثبت آن سند وجود خواهد داشت

مرور حساب

در مرور حساب به صورت مرحله اي و در سطوح حساب ها امکان اخذ تراز 4 و 6 ستوني وجود دارد، همچنين در اين فرم امکان مرور حسابها از سطوح بالا (گروه به تفصيل) يا از سطوح پايين (تفصيل به گروه يا معين) و همچنين گردش حساب وجود دارد، مرور بيش از يکسال و فيلترهاي ديگر نيز امکان پذير است

آناليز حساب

در اين گزارش تنها با چند کليک مي توانيد ترازهاي مختلف را اخذ کنيد، مثلا تراز کل، تراز کل به تفکيک معين، تراز کل به تفکيک تفصيل، تراز معين به تفکيک تفصيل، تراز معين به تفکيک ماه يا سال و ...

قطعي کردن اسناد

قطعي کردن اسناد به صورت تاريخي صورت مي پذيرد و باعث مي شود که ديگر اسناد که در محدود تاريخ قطعي شده قرار دارند ديگر به هيچ وجه قابل تغيير نباشند، مگر به درخواست مديرعامل مجموعه و با نامه رسمي

بستن حساب

در اين فرم عمليات بستن حسابهاي موقت (سود و زياني) به معين سود-زيان(جاري)، بستن حسابهاي دائم (ترازنامه اي) و صدور سند اختتاميه و همچنين صدور سند افتتاحيه سال بعد به صورت اتوماتيک و تنها با چند کليک صورت مي پذيرد

صدور سند کل

در فرم صدور سند کل، اسناد در سطح حساب کل و به تفکيک روز صادر مي گردد تا فرآيند تهيه دفاتر روزنامه و کل امکان پذير باشد

دفتر

در اين مرحله امکان تهيه گزارش دفاتر کل و روزنامه امکان پذير است