استقرار

خلاصه : روزی نت با استقرار نرم افزارهای خود در سازمان شما، یک چارچوب سازمانی را ایجاد می کند و نظام قانون مندی برای شما به ارمغان می آورد؛

رویکرد ما در استقرار در اقلام زیر خلاصه می شود:

  • نرم افزار با سرعت در سازمان شما عملیاتی شود و خیلی سریع به دستاوردهای آن برسید
  • ساده سازی فرآیندهای سازمانی و پرهیز از پیچیدگی و در عین حال کنترل های دقیق روال ها
  • پالایش داده ها و ساده سازی تصمیم گیری مدیران بر پایه داده های پالایش شده
  • مشاوره های مطلوب جهت پوشش ریسک های تغییر نرم افزار و مستقر کردن نرم افزار جدید